Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Uppdaterad 22 juni 2023

Vi på v500 Systems (fullständigt namn: V500 Systems Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa) och sedan (tillsammans med våra dotterbolag, "v500 Systems", "vi", "vår" eller "oss") respekterar din integritet och är starkt engagerade i att skydda all information vi får från dig eller om dig. Denna integritetspolicy beskriver vår praxis med avseende på personlig information som vi samlar in från eller om dig när du använder vår webbplats, applikationer och tjänster (tillsammans kallade "Tjänster"). Denna integritetspolicy gäller inte innehåll som vi bearbetar på uppdrag av kunder av våra affärserbjudanden, såsom vårt API. Vår användning av dessa uppgifter styrs av våra kundavtal som omfattar tillgång till och användning av dessa erbjudanden.

1. Personlig information vi samlar in

Vi samlar in personlig information om dig ("Personlig information") enligt följande:

Personlig information du tillhandahåller: Vi samlar in personlig information om du skapar ett konto för att använda våra tjänster eller kommunicerar med oss ​​enligt följande:

Kontoinformation: När du skapar ett konto hos oss kommer vi att samla in information som är kopplad till ditt konto, inklusive ditt namn, kontaktinformation, kontouppgifter, betalkortsinformation och transaktionshistorik (sammantaget "Kontoinformation").

Användarinnehåll: När du använder våra tjänster samlar vi INTE in personlig information som ingår i inmatning, filuppladdningar eller feedback som du tillhandahåller till våra tjänster ("innehåll").

Kommunikationsinformation: Om du kommunicerar med oss ​​samlar vi in ​​ditt namn, kontaktinformation och innehållet i alla meddelanden du skickar ("Kommunikationsinformation").

Information om sociala medier: Vi har sidor på sociala medier som Instagram, Facebook, Medium, Twitter, YouTube och LinkedIn. När du interagerar med våra sidor på sociala medier kommer vi att samla in personlig information som du väljer att tillhandahålla oss, såsom dina kontaktuppgifter (sammantaget "social information"). Dessutom kan företagen som är värd för våra sociala mediesidor förse oss med samlad information och analyser om vår sociala medieaktivitet.

Personlig information som vi får automatiskt från din användning av tjänsterna: När du besöker, använder eller interagerar med tjänsterna får vi följande information om ditt besök, användning eller interaktioner ("Teknisk information"):

 

Loggdata: Information som din webbläsare skickar automatiskt när du använder våra tjänster. Loggdata inkluderar din Internet Protocol-adress, webbläsartyp och inställningar, datum och tid för din förfrågan och hur du interagerar med vår webbplats.

Användningsdata: Vi kan automatiskt samla in information om din användning av tjänsterna, såsom vilka typer av innehåll du tittar på eller använder, de funktioner du använder och de åtgärder du vidtar, såväl som din tidszon, land, datum och åtkomsttider, användaragent och version, typ av dator eller mobil enhet och din datoranslutning.

Enhetsinformation: Inkluderar namnet på enheten, operativsystem, enhetsidentifierare och webbläsare du använder. Information som samlas in kan bero på vilken typ av enhet du använder och dess inställningar.

Cookies: Vi använder cookies för att driva och administrera våra tjänster och förbättra din upplevelse. En "cookie" är en bit information som skickas till din webbläsare av en webbplats du besöker. Du kan ställa in din webbläsare på att acceptera alla cookies, att avvisa alla cookies eller att meddela dig när en cookie erbjuds så att du varje gång kan bestämma om du vill acceptera den. Att vägra en cookie kan dock i vissa fall hindra dig från att använda, eller negativt påverka visningen eller funktionen av, en webbplats eller vissa områden eller funktioner på en webbplats. För mer information om cookies, besök Allt om cookies.

Analys: Vi kan använda en mängd olika onlineanalysprodukter som använder cookies för att hjälpa oss analysera hur användare använder våra tjänster och förbättra din upplevelse när du använder tjänsterna.

2. Hur vi använder personlig information

Vi kan använda personlig information för följande ändamål:

 

För att tillhandahålla, administrera, underhålla och/eller analysera tjänsterna;

För att förbättra våra tjänster och bedriva forskning;

För att kommunicera med dig;

Att utveckla nya program och tjänster;

För att förhindra bedrägeri, kriminell aktivitet eller missbruk av våra tjänster, och för att skydda säkerheten för våra IT-system, arkitektur och nätverk;

Att genomföra företagsöverlåtelser; och

För att följa juridiska skyldigheter och juridisk process och för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller våra dotterbolags, dig eller andra tredje parters.

Aggregerad eller avidentifierad information. Vi kan samla eller avidentifiera personlig information så att den inte längre kan användas för att identifiera dig och använda sådan information för att analysera effektiviteten av våra tjänster, för att förbättra och lägga till funktioner till våra tjänster, för att utföra forskning och för andra liknande ändamål. Dessutom kan vi från tid till annan analysera det allmänna beteendet och egenskaperna hos användare av våra tjänster och dela aggregerad information som allmän användarstatistik med tredje part, publicera sådan aggregerad information eller göra sådan aggregerad information allmänt tillgänglig. Vi kan samla in samlad information genom tjänsterna, genom cookies och på andra sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda avidentifierad information i anonym eller avidentifierad form och vi kommer inte att försöka återidentifiera informationen, såvida inte det krävs enligt lag.

 

3. Utlämnande av personlig information

Under vissa omständigheter (även om vi vill undvika detta till varje pris) kan vi behöva tillhandahålla din personliga information till tredje part utan ytterligare meddelande till dig, såvida inte lagen kräver:

 

Leverantörer och tjänsteleverantörer: För att hjälpa oss att möta affärsverksamhetens behov och att utföra vissa tjänster och funktioner, kan vi tillhandahålla personlig information till leverantörer och tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av värdtjänster, molntjänster och andra leverantörer av informationstekniktjänster, e-postkommunikation programvara och webbanalystjänster, bland annat. I enlighet med våra instruktioner kommer dessa parter att komma åt, bearbeta eller lagra personlig information endast i samband med att de utför sina skyldigheter gentemot oss.

Företagsöverföringar: Om vi ​​är inblandade i strategiska transaktioner, omorganisation, konkurs, likvidation eller övergång av tjänster till en annan leverantör (sammantaget en "Transaktion"), kan din personliga information och annan information avslöjas i aktsamhetsprocessen med motparter och andra hjälpa till med transaktionen och överföras till en efterträdare eller dotterbolag som en del av den transaktionen tillsammans med andra tillgångar.

Juridiska krav: Vi kan komma att dela din personliga information, inklusive information om din interaktion med våra tjänster, med myndigheter, branschkollegor eller andra tredje parter (i) om det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändigt för att följa en rättslig skyldighet, (ii) att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom, (iii) om vi efter eget gottfinnande fastställer att det föreligger ett brott mot våra villkor, policyer eller lagen; (iv) för att upptäcka eller förhindra bedrägeri eller annan olaglig aktivitet; (v) för att skydda säkerheten, säkerheten och integriteten för våra produkter, anställda eller användare, eller allmänheten, eller (vi) för att skydda mot juridiskt ansvar.

Affiliates: Vi kan avslöja personlig information till våra affiliates, vilket betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med v500 Systems. Våra dotterbolag kan använda den personliga informationen vi delar på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy.

4. dina rättigheter

Beroende på plats kan individer i EES, Storbritannien och över hela världen ha vissa lagstadgade rättigheter i förhållande till sin personliga information. Du kan till exempel ha rätt att:

 

Få tillgång till din personliga information och information om hur den behandlas.

Radera din personliga information från våra register.

Rätta eller uppdatera din personliga information.

Överför din personliga information till en tredje part (rätt till dataportabilitet).

Begränsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

Återkalla ditt samtycke – där vi förlitar oss på samtycke som rättslig grund för behandling när som helst.

Invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter.

Lämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Du kan utöva några av dessa rättigheter via ditt v500 Systems-konto. Om du inte kan utöva dina rättigheter via ditt konto, skicka din begäran till hello@v500.com.

 

En notering om noggrannhet: Tjänster som AI Document Processing genererar svar genom att läsa en användares begäran och, som svar, förutsäga de ord som mest sannolikt kommer att dyka upp härnäst. I vissa fall kanske de ord som mest sannolikt visas härnäst inte är de mest korrekta. Av denna anledning bör du inte lita på den faktiska noggrannheten i produktionen från våra modeller. Om du märker att AI Document Processing-utdata innehåller faktiskt felaktig information om dig och du vill att vi korrigerar felaktigheten, kan du skicka in en rättelsebegäran till hello@v500.com. Med tanke på den tekniska komplexiteten i hur våra modeller fungerar, kanske vi inte kan korrigera felaktigheten i alla fall. I så fall kan du begära att vi tar bort din personliga information från v500 Systems SaaS-utdata genom att fylla i det här formuläret.

 

 

5. Ytterligare upplysningar

Följande tabell ger ytterligare information om kategorierna av personlig information vi samlar in och hur vi avslöjar den informationen. Du kan läsa mer om den personliga informationen vi samlar in i "Personlig information vi samlar in" ovan, hur vi använder personlig information i "Hur vi använder personlig information" ovan och hur vi behåller personlig information i "Säkerhet och lagring" nedan.

Kategori av personlig information

Upplysande av personlig information

Identifierare, såsom ditt namn, kontaktuppgifter, IP-adress och andra enhetsidentifierare

Vi avslöjar denna information till våra dotterbolag, leverantörer och tjänsteleverantörer, brottsbekämpande myndigheter och parter som är involverade i transaktioner.

Kommersiell information, såsom din transaktionshistorik

Vi avslöjar denna information till våra dotterbolag, leverantörer och tjänsteleverantörer, brottsbekämpande myndigheter och parter som är involverade i transaktioner.

Nätverksaktivitetsinformation, såsom innehåll och hur du interagerar med våra tjänster

Vi avslöjar denna information till våra dotterbolag, leverantörer och tjänsteleverantörer, brottsbekämpande myndigheter och parter som är involverade i transaktioner.

Geolokaliseringsdata

Vi avslöjar denna information till våra dotterbolag, leverantörer och tjänsteleverantörer, brottsbekämpande myndigheter och parter som är involverade i transaktioner.

Dina inloggningsuppgifter och betalkortsinformation (känslig personlig information)

Vi avslöjar denna information till våra dotterbolag, leverantörer och tjänsteleverantörer, brottsbekämpande myndigheter och parter som är involverade i transaktioner.

 

I den utsträckning som föreskrivs av lokal lag och med förbehåll för tillämpliga undantag, kan individer ha följande integritetsrättigheter i förhållande till sin personliga information:

 

Rätten att få information om vår behandling av din personliga information, inklusive de specifika delar av personlig information som vi har samlat in från dig;

Rätten att begära radering av din personliga information;

Rätten att korrigera din personliga information; och

Rätten att vara fri från diskriminering i samband med utövandet av någon av dina integritetsrättigheter.

Vi "säljer" inte personlig information eller "delar" inte personlig information för tvärkontextuell beteendereklam (som dessa termer definieras under tillämplig lokal lag). Vi behandlar inte heller känslig personlig information i syfte att härleda egenskaper om en konsument.

 

Utöva dina rättigheter. I den utsträckning som är tillämplig enligt lokal lag kan du utöva de integritetsrättigheter som beskrivs i detta avsnitt genom att skicka en begäran till hello@v500.com.

 

Verifiering. För att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, ändring eller radering kan vi kräva att du verifierar dina uppgifter innan du kan skicka en begäran om att få veta, korrigera eller radera personlig information. Om du inte har ett konto hos oss, eller om vi misstänker bedräglig eller skadlig aktivitet, kan vi be dig att tillhandahålla ytterligare personlig information och bevis på hemvist för verifiering. Om vi ​​inte kan verifiera din identitet kommer vi inte att kunna uppfylla din begäran.

 

Auktoriserade ombud. Du kan också skicka in en rättighetsbegäran via en auktoriserad agent. Om du gör det måste ombudet uppvisa ett undertecknat skriftligt tillstånd för att agera å dina vägnar och du kan också bli tvungen att självständigt verifiera din identitet och skicka in bevis på din bosättning hos oss. Auktoriserade agentförfrågningar kan skickas till hello@v500.com.

 

Överklaganden. Beroende på var du bor kan du ha rätt att överklaga ett beslut vi fattar angående förfrågningar om att utöva dina rättigheter enligt tillämplig lokal lag. För att överklaga ett beslut, skicka din begäran till hello@v500.com.

 

6. Barn

Vår tjänst riktar sig inte till barn under 13 år. v500 Systems samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personlig information till v500 Systems genom tjänsten, vänligen maila oss på hello@v500.com. Vi kommer att undersöka alla meddelanden och vid behov radera den personliga informationen från våra system. Om du är 13 år eller äldre, men under 18, måste du ha samtycke från din förälder eller vårdnadshavare för att använda våra tjänster.

 

7. Länkar till andra webbplatser

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av v500 Systems, inklusive sociala medietjänster ("tredjepartswebbplatser"). Informationen som du delar med tredje parts webbplatser kommer att styras av de specifika sekretesspolicyerna och användarvillkoren för tredje parts webbplatser och inte av denna sekretesspolicy. Genom att tillhandahålla dessa länkar antyder vi inte att vi stöder eller har granskat dessa webbplatser. Vänligen kontakta tredjepartswebbplatserna direkt för information om deras sekretesspraxis och policyer.

 

8. Säkerhet och retention

Vi implementerar kommersiellt rimliga tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information både online och offline från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Dock är ingen internet- eller e-postöverföring någonsin helt säker eller felfri. I synnerhet kan e-post som skickas till eller från oss inte vara säker. Därför bör du vara särskilt noggrann med att bestämma vilken information du skickar till oss via Tjänsten eller e-post. Dessutom är vi inte ansvariga för kringgående av några sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder som finns på Tjänsten eller tredje parts webbplatser.

 

Vi kommer bara att behålla din personliga information så länge som vi behöver för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig, eller för andra legitima affärsändamål som att lösa tvister, säkerhets- och säkerhetsskäl eller uppfylla våra juridiska skyldigheter. Hur länge vi behåller personlig information kommer att bero på ett antal faktorer, såsom informationens mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande, vårt syfte med att behandla informationen och eventuella juridiska krav.

 

9. Internationella användare

Genom att använda vår tjänst förstår och erkänner du att din personliga information kommer att behandlas och lagras i våra anläggningar och servrar i Europeiska Unionen och kan lämnas ut till våra tjänsteleverantörer och dotterbolag i andra jurisdiktioner.

 

För användare i EES, Storbritannien eller Schweiz:

 

Rättslig grund för behandling. Våra rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter inkluderar:

 

Utförande av ett avtal med dig när vi tillhandahåller och underhåller våra tjänster. När vi behandlar kontoinformation, innehåll och teknisk information enbart för att tillhandahålla våra tjänster till dig, är denna information nödvändig för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Om du inte tillhandahåller denna information kanske vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

Våra legitima intressen av att skydda våra tjänster från missbruk, bedrägerier eller säkerhetsrisker, eller av att utveckla, förbättra eller marknadsföra våra tjänster, inklusive när vi utbildar våra modeller. Detta kan inkludera bearbetning av kontoinformation, innehåll, social information och teknisk information. Se här för instruktioner om hur du kan välja bort vår användning av din information för att träna våra modeller.

Ditt samtycke när vi ber om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål som vi kommunicerar till dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter när vi använder din personliga information för att följa tillämplig lag eller när vi skyddar våra eller våra dotterbolags, användares eller tredje parts rättigheter, säkerhet och egendom.

representant för EES och Storbritannien. Vi har utsett följande representanter i EES och Storbritannien för dataskyddsfrågor. Du kan kontakta våra representanter på hello@v500.com. Alternativt:

 

För användare inom EES: v500 Systems, Juliusza Slowackiego 14, Konstancin-Jeziorna, Polen

För användare i Storbritannien: vi har ingen kontorsplats i Storbritannien, vänligen maila oss på hello@v500.com

Dataöverföringar. Vid behov kommer vi att använda lämpliga skyddsåtgärder för att överföra personlig information utanför EES, Schweiz och Storbritannien. Vi kommer endast att överföra personlig information i enlighet med en juridiskt giltig överföringsmekanism. För mer information om lämpliga skyddsåtgärder och för att få en kopia av dessa skyddsåtgärder, vänligen kontakta oss på informationen nedan.

 

Dataskyddsombud. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på hello@v500.com i frågor som rör behandling av personuppgifter.

 

10. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. När vi gör det kommer vi att lägga upp en uppdaterad version på denna sida, såvida inte annan typ av meddelande krävs enligt tillämplig lag.

 

11. Hur du kontaktar oss

Kontakta supporten om du har några frågor eller funderingar som inte redan behandlats i denna integritetspolicy.

upphovsrätt
© 2023 V500 Systems Alla rättigheter förbehållna.
E-post: contact@v500.com